عشق میخواهد مارا پادشاهان وملکه‌های دنيای جديد بکند

زمانی که دنيای قديم از بين میرود ودنيای جديد از ثروت معنوی خود رشد می کند

 

عشق میخواهد به ما همگی حقيقت را تشر يح کند

زمانی که ما گرسنه آن بشويم

 

عشق میخواهد مارا از تشنگی آزاد کند

زمانی که اشباع می خواهيم بشويم

 

عشق میخواهد به ما همه چيز بدهد

اگر ما انسانی جديد بخواهيم بشويم

 

عشق میخواهد مارا در دادگاه خود محاکمه کند

که چرا تو آن را ترک کرده ای، زمانی که ما آنرا حفظ بايد می کرديم

 

عشق میخواهد حمايت خود را به ما عطا کند

زمانی که ما از او عفو بخواهيم

 

عشق میخواهد از بخش خوب خود تعر يف کند

زمانی که ما می خواهيم بر بديهای خود قالب شويم

 

عشق میخواهد مارا نجات دهد

زمانی که ما او را ترک نکنيم

 

عشق به ما شعاعی نشان می دهد

زمانی که می خواهيم روح آن را بشناسيم

 

عشق به احساسات درونی ما بها می‌نهد

زمانی که روبنای ظاهری آن برای ما مهم نباشد

 

عشق میخواهد مارا پادشاهان و ملکه‌های زمين و آسمان بکند

اگر تو به پيام او عمل کنی