ابتدا و پایان

 

من سياه هستم مانند شب

و

روشن مانند روز

 

من گرسنه مانند دنيا هستم

و

سيراب مانند عشق

 

من مانند حقيقت تلخ هستم

و

شير ين مانند آزادی

 

من تشنه مانند کوير هستم

و

اشباع مانند چشمه

 

من مانند يک درخت در پائيز فقير هستم

و

ثروتمند مانند يک درخت در تا بستان

 

من زندانی در مرزهای انسانها هستم

و

آزاد مانند يک کبو تر در هوا

 

من ابتدا هستم

و

پايان

 

ابتدا زيرا که هنوز زندگی می کنم

و

پایان زيرا روح من به مبدا خود باز می گردد، از جائیکه انسانها بوجود آمده‌اند.