دیدار فرهنگها

 

 1- چه طوری بايد جهان مجهز شود، که در آن هيچکس ناعدالتی را به ما اجحاف نکند.که در آن هر کسی آزاد باشد و بتواند خود تصميم بگيرد، که کجا می خواهد زندگی کند،آنجايی که سلاح توليد نمی شود. تا اينکه انسانها بدون معامله اسلحه در آزادی و صلح و آرامش بتوانند زندگی کنند.

 

2ـ در اين جهان هر کسی حق دارد که درآمد مساوی داشته باشد، تا اينکه تعادل ما بين کشورهای جهان سوم و ديگر کشورها دوباره بر قرار شود.

 

3ـ جهانی که در آن به هيچ انسانی از طرف ديگران ظلم نمی شود.                                                                                           

 

4ـ يکی از اهداف اين طرح شادی ونشاط است که سعی بر اين است که نور اين شادی و نشاط در کل جهان هستی بتابد.                              

ديگر اينکه با درآمدی که اين طرح بهمراه دارد کمک به مناطق محروم بشود.                                                                         

 

5ـ در اين جهان اجازه داده نمی شود که کسی گرسنگی بکشد.

 

6ـ در اين جهان هر کسی حق عاشق شدن را داشته باشد، اين عشق می‌تواند در هر نگاه، هر تماس و مکالمه بوقوع پيوندد.

 

هر کسی که از اين بابت احساس لطمه خوردن را دارد اجازه ندارد ديگران را مقصر کند که عشق او را زخمی کرده است.

 

اين جراحت از عشق نيست، بلکه توسط دستان خودش اتفاق افتاده است.

 

کسی که عشق را زخمی کند: خدا به انسانها گفته است. که او خودش را در گوشت و پوست خود، خود را زخمی می‌کند، آن گوشت و پوستی که توسط یاران شیطان به تصرف در آمده است.

 

7ـ وظيفه عشق در قبال شيطان اين است که جسم و روان انسان را در قبال شیطان حفظ کند.

 

زيرا عشق و شيطان در قالب ما نهفته اند و قدرت آنها بر روی ما قرار دارد.

 

8ـ عشق بايد دوست داشته شود هر جائی که او راضی به زندگی کردن است.

 

9ـ کسی که ترس دارد توسط عشق احساسات او صدمه بخورد، اجازه ندارد با ماهيت عشق تماس حاصل کند. تا زمانی که او برای عشق دنيايی را نساخته باشد، که در آن دنيا، او و ديگران در صلح و آرامش و عدالت بتوانند زندگی کنند، تا زمانی که او درک نکرده است، که از کجا اين احساس عشق می آيد. با عشق متحد و يا از او جدا بودن مهم نيست، اما کسی که سعی کند عشق را از قلب خود جدا کند او نمی تواند هرگز آرامش مطلق را بدست آورد.

 

10ـ اين جهان به کسی که او را صاحب ميخواهد بشود تعلق ندارد.

 

11ـ اين جهان با عشق متحد است و اجازه ندارد از طرف هيچ گروه سياسی و مذهبی

تصاحب شود.

 

12ـدر اين جهان هيچکس اجباری ندارد، آنطوريکه گفته شده زندگی کند.

 

اما هر کس که با اين جهان مخالف است با قانون خدايی مخالفت دارد، که قدرت اين قانون شامل کل جهان است.

 

13ـ اين جهان می تواند مورد آزمايش هر شخصی قرار گيرد که ايا مطعلقات اين متن به انجام میرسد.

 

14ـ اين دنيا همه چيز را در بر میگيرد وبه انجام می‌رساند، اميدها و آرزوها را وهرگز تسليم نمی شود.

 

15ـ اين دنيا فقط تحت اين شرا يط می تواند معتبر باشد.

 

16ـ بدون اين قوانين دنيا به خطر میافتد.