بنام عشق

 

دنيا اينجا به هم می رسد

 

ملاقات فرهنگ ها

 

1ـ تمامی پيامبران فرستاده شده در اين کلمه متحد بودند.

تو بايد مطيع به فرمان خدا باشی و از او بترسی و من تنها از او می ترسم، زيرا تنها او به من کمک کرد ، زمانی که هيچکس ديگری آنجا وجود نداشت.

 

2ـ مسيحيان، يهوديان، و مسلمانان و همه مذاهب ديگر!

 

من تأثيری بر اين دنيا ، همنطوريکه بما نشان داده می شود نداشته‌ام.

 

من صدای خدا را تعقيب کرده‌ام که او عشق است.

 

بدين جهت که اين جهان هستی خداست و در نهايت او تعیين کننده است.

 

او از اين بابت ناراضی است که اسم دوم او که عشق است در اين دنيا سوء استفاده میشود و دو سوم از بندگانش از گرسنگی رنج می برند. او فقط يک جا دارد يعنی دنيا.

 

3ـ من مطمئن هستم که خدا در هر مذهبی فرستاده‌ای از طرف خود معرفی کرده که راه را به طرف او نشان دهند.

 

بنابراين خدایا به من کمک کن، همه مذاهب و طرفدارانش را به سوی تو هدايت کنم. هيچکس نمی‌تواند تنها اين جهان را تغيیر دهد، تا زمانی که خدا در بين انسانها نمی‌تواند زندگی کند.

 

4ـ با چشمانت تازمانی که قدرت بينائی دارند ببين و با گوشهايت صدای قلبت را گوش کن تا زمانی که او می‌تپد، بخاطراينکه به زندگی ادامه دهد. پس تو خواهی فهميد که گناهان خود را از پدر و مادر به ارث بُرده‌ای  و در حقيقت تو گناهکار نيستی.

 

5ـ از عشق در قلب خود محافظت کن، تا زمانی که چادر تاريکی تو را در بر گيرد.

 

ترس نداشته باش : پشت اين تاريکی جلال و عظمتی در انتظار تواست.

 

 

 

6ـ فرزندان آزادی صدای حقيقت را از غير حقيقت تشخيص خواهند داد.

 

7ـ به چه کسی بايد جايزه نوبل آزادی را بدهند؟ خدا

 

اما او محتاج جايزه ما نيست.

 

برای اينکه بتوانيم از او تشکر بکنيم، بايد اين طرح در هر شهر اين دنيا بواقعيت در آورده شود.